Zgłaszanie awarii w sieciach wodno-kanalizacyjnych będących w eksploatacji OPK sp. z o.o.

1. Zgłaszanie awarii w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych należy dokonywać:

 • Telefonicznie:
  a) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00
  nr tel.: 81 827-23-02 wew. 11 (sekretariat)
  nr tel.: 81 827-22-21 (Wydział Wodno-Ściekowy)
  b) od poniedziałku do niedzieli w godzinach 15:00 – 7:00
  nr tel.: 81 827-27-59
  c) całodobowo
  nr tel.: 601-304-510

2. Przy zgłoszeniu awarii należy podać następujące dane:

 • Imię i Nazwisko, telefon kontaktowy
 • Adres wystąpienia awarii lub orientacyjne miejsce wystąpienia awarii
 • Krótki opis awarii

3. Usunięcie awarii należy potwierdzić pisemnie Pracownikom OPK sp. z o.o. w Protokole usunięcia awarii.

4. Uwagi:

 • Działania naprawcze prowadzone będą w możliwie najkrótszym czasie po przyjęciu zgłoszenia przez OPK Sp. z o.o.,
 • W przypadku zgłoszenia, które nie leży w zakresie działań eksploatacyjnych i konserwacyjnych Spółki np. awarii przyłącza, uszkodzenia mechanicznego przyłącza i instalacji, zamarznięcia instalacji i przyłącza itp. będą naliczane opłaty za nieuzasadniony przyjazd Pracowników OPK Sp. z o.o.,
 • Stwierdzone awarie przyłącza i inne uszkodzenia na przyłączach, nie leży w zakresie działań eksploatacyjnych i konserwacyjnych Spółki, mogą być naprawione przez Pracowników Spółki odpłatnie w ramach indywidualnego zlecenia.

Biuro Obsługi Klienta zostało powołane w celu ułatwienia klientom kontaktu z Przedsiębiorstwem. 

Obsługa klienta odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc na numery telefonów:
tel. 81 827-23-02 lub 81 827-22-86
fax. 81 827-23-64
e-mail: sekretariat@opk-opolelubelskie.pl

Główne zadania Biura Obsługi Klienta:

 • informowanie o obowiązujących procedurach w zakresie przyłączenia do sieci wod.-kan.,
 • informowanie o zasadach odbioru i wywozu nieczystości stałych i płynnych,
 • przyjmowanie wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci wod.-kan.,
 • wydawanie warunków technicznych,
 • przyjmowanie wniosków o zawarcie (rozwiązanie) umowy oraz o zmianie w ewidencji,
 • zawieranie umów: o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników i wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 • udzielanie informacji o rodzajach i cenach usług,