Wykonywanie usług utrzymania zieleni skwerów, zieleńców, pasów dróg, w tym:

 1. Urządzanie terenów zielonych.
 2. Pielęgnacja zieleni.
 3. Utrzymanie czystości terenów zieleni.

Wykonywanie usług   oczyszczania dróg i terenów przyległych, w tym :

 1. Letnie oczyszczanie ulic i chodników.
 2. Zimowe oczyszczanie ulic i chodników.
 3. Wykonywanie usług związanych z utrzymaniem małej architektury, przystanków, śmietniczek, placów zabaw.

 Administracja i zarządzanie cmentarzami komunalnymi, w tym :

 1. Prowadzenie ksiąg cmentarnych.
 2. Sprzedaż grobów.
 3. Utrzymywanie należytego stanu technicznego dojść, dojazdów i ogrodzenia terenów cmentarzy.
 4. Utrzymywanie czystości i należytego stanu sanitarnego terenów cmentarzy.
 5. Wykonywanie na zlecenie usług pielęgnacji i utrzymania grobów .

Administrowanie i zarządzanie targowiskami, w tym :

 1. Pobieranie opłat i prowadzenie ewidencji opłat targowych.
 2. Utrzymanie techniczne budynków i obiektów targowisk.
 3. Utrzymanie czystości i należytego stanu sanitarnego budynków i obiektów targowisk.

Wykonywanie remontów i serwisu technicznego, w tym :

 1. Budowa i remonty dróg, chodników, parkingów .
 2. Remonty budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych.
 3. Budowa grobów.
 4. Konserwacja i naprawy elementów budynków lokali mieszkalnych i użytkowych.
 5. Remonty, konserwacja i naprawy urządzeń placów zabaw i małej architektury miejskiej.

Działania inwestycyjne i rozwojowe, w tym :

 1. Sporządzanie planów inwestycyjnych i remontowych oraz nadzór nad ich realizacją.
 2. Planowanie, programowanie i wdrażanie nowych technik i technologii w zakresie działalności Wydziału.
 3. Zapewnienie wysokiej efektywności ekonomicznej prowadzonej działalności.
 4. Promowanie działalności Spółki.

Zadania Głównego Mechanika  Spółki

 1. Obsługa transportowo-sprzętowa Wydziału.
 2. Konserwacja i drobne naprawy pojazdów i sprzętu Spółki.
 3. Nadzór nad funkcjonowaniem Stacji Obsługi.
 4. Rejestracja pojazdów, utrzymywanie zezwoleń, organizowanie badań diagnostycznych i przeglądów maszyn, urządzeń, sprzętu i środków transportu.
 5. Zapewnienie sprawności i należytego stanu technicznego jednostek środków transportu i pozostałych maszyn i sprzętu.
 6. Opracowywanie harmonogramów napraw remontowych i nadzór nad remontami maszyn, urządzeń, środków transportu i pozostałego sprzętu.
 7. Prowadzenie spraw związanych z zakupem części, olejów, smarów, ogumienia paliwa i in. do maszyn , urządzeń i środków transportu.
 8. Prowadzenie dokumentacji urządzeń podlegających przepisom UDT, współpraca z UDT.
 9. Ustalanie zakładowych norm zużycia paliwa przez pojazdy i urządzenia mechaniczne oraz rozliczanie zużycia paliwa.
 10. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie zaopatrzenia sprzętowego i zakupu środków transportu i sprzętu.
 11. Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków transportu w Spółce.
 12. Prowadzenie spraw technicznych związanych z likwidacją majątku trwałego Spółki.
 13. Udział w przygotowaniu planu techniczno-ekonomicznego Spółki.

Do podstawowych zadań Wydziału należy realizacja zadań własnych Gminy Opole Lubelskie związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków. Zakres działalności obejmuje :

Oczyszczanie ścieków w miejskiej oczyszczalni ścieków w Opolu Lubelskim wraz z przeróbką osadów ściekowych na poziomie określonym pozwoleniem wodno-prawnym, w szczególności :

 1. Prowadzenie procesu technologicznego zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni ścieków i pozwoleniem wodno-prawnym.
 2. Zabezpieczenie sterowania procesem oczyszczania i odprowadzania ścieków.
 3. Utrzymanie ruchu energetyczno-mechanicznego oczyszczalni ścieków.
 4. Utrzymanie należytego stanu technicznego budynków, budowli i urządzeń mechanicznych i energetycznych.
 5. Zabezpieczenie kontroli analitycznej efektów oczyszczania ścieków.

Eksploatacja ujęć wody, w szczególności :

 1. Wydobycie wody ze studni głębinowych zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym.
 2. Zabezpieczenie sterowania procesem wydobycia, uzdatniania i przesyłu wody do systemu wodociągowego.
 3. Utrzymanie ruchu energetyczno-mechanicznego ujęć wody.
 4. Utrzymanie należytego stanu technicznego budynków, budowli i urządzeń mechanicznych i energetycznych ujęć wody.
 5. Zabezpieczenie kontroli analitycznej wydobywanej i dystrybuowanej wody.

Eksploatacja systemów wodociągowych, w szczególności :

 1. Zapewnienie ciągłości dystrybucji do odbiorców wody o właściwych parametrach jakościowych.
 2. Utrzymanie należytego stanu technicznego infrastruktury wodociągowej.
 3. Bieżąca obsługa obiektów i urządzeń bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem sieci wodociągowych (przepompownie wody, komory, zasuwy, hydranty, wodomierze itp.)
 4. Usuwanie awarii wodociągowych na przewodach i armaturze wodociągowej.

Eksploatacja systemu kanalizacyjnego odbioru ścieków,  w szczególności: 

 1. Bieżąca obsługa obiektów i urządzeń bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnych (przepompownie ścieków, studzienki rewizyjne itp.).
 2. Utrzymanie należytego stanu technicznego infrastruktury kanalizacyjnej.
 3. Zapewnienie drożności sieci kanalizacyjnych.
 4. Zabezpieczenie ciągłego odbioru ścieków od dostawców za pomocą urządzeń miejskiej sieci kanalizacyjnej.
 5. Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych.

Zadania Głównego Energetyka Spółki

 1. Utrzymanie ruchu energetycznego i AKPiA w Spółce.
 2. Prowadzenie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w Spółce.
 3. Wykonywanie bieżących przeglądów, napraw i serwisu urządzeń elektrycznych, instalacji elektrycznych i AKPiA dla komórek organizacyjnych Spółki.
 4. Programowanie oraz koordynowanie zamierzeń w zakresie przesyłania i wykorzystania energii elektrycznej.

Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej w zakresie wynikającym z zawartych umów

Usługi wodno-kanalizacyjne, w szczególności :

 1. Wymiana wodomierzy.
 2. Wykonywanie przyłączy i sieci wodociągowych.
 3. Wykonywanie przyłączy i sieci kanalizacyjnych.
 4. Wywóz nieczystości płynnych.
 5. Świadczenie usług wodno-ściekowych specjalistycznym sprzętem.

Działania inwestycyjne i rozwojowe, w tym :

 1. Sporządzanie planów inwestycyjnych i remontowych oraz nadzór nad ich realizacją.
 2. Planowanie, programowanie i wdrażanie nowych technik i technologii w zakresie działalności Wydziału.
 3. Zapewnienie wysokiej efektywności ekonomicznej prowadzonej działalności.
 4. Wydawanie warunków technicznych podłączania odbiorców do systemu wodno-ściekowego.
 5. Promowanie działalności wodno-ściekowej Spółki.

Wydział Marketingu i Rozwoju realizuje działania związane z obsługą odbiorców usług oraz obsługą wewnętrzną Spółki, realizując zadania  w zakresie:

 1. Promocji i Rozwoju,
 2. Ochrony Środowiska,
 3. Zarządzania i administrowania nieruchomościami,
 4. Obsługa odbiorców wody i dostawców ścieków.

Do ogólnego zakresu zadań Wydziału należy:

 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad sporządzania, obiegu i rozliczeń dokumentów w podległej bezpośrednio komórce organizacyjnej Spółki.
 • Zatwierdzanie pod względem merytorycznym wydatków Spółki dotyczących podległej bezpośrednio komórce organizacyjnej.
 • Nadzór nad gospodarką materiałową zgodną z obowiązującą polityką Spółki w podległej komórce.
 • Nadzór nad wielkością zapasów materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych.
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp.
 • Opracowanie planów inwestycyjnych bieżących i wieloletnich.
 • Nadzór nad promowaniem i wdrożeniem nowoczesnych technik i technologii ochrony środowiska, ekologii, oczyszczania.
 • Koordynacja i kontrola całości spraw dotyczących utrzymania w należytym stanie technicznym powierzonego mienia.
 • Ustalanie zadań dla podległej komórki organizacyjnej i wytycznych do ich realizacji.
 • Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem powierzonych zadań własnych Gminy Opole Lubelskie
 • Opracowywanie planów prac remontowych i modernizacyjnych, a po ich akceptacji przez Prezesa Zarządu Spółki ustalanie harmonogramów ich realizacji.
 • Nadzór nad prawidłową realizacją remontów i modernizacji.
 • Nadzór nad ubezpieczeniem mienia Spółki i ubezpieczenia OC wykonywanych usług.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Zarządu Spółki.
 • Udział w przygotowaniu planu techniczno-ekonomicznego Spółki.
 • Prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z działalności Wydziału.

Promocja i Rozwój

 1. Pozyskiwanie funduszy europejskich i krajowych na rozwój inwestycyjny, modernizację i promocję Spółki.
 2. Działania promocyjne Spółki.
 3. Przygotowywanie całokształtu procesów inwestycyjnych
 4. Zarządzanie realizowanymi inwestycjami i remontami.
 5. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących usług, dostaw, robót budowlanych.
 6. Przygotowywanie projektów umów związanych z działalnością Wydziału.
 7. Organizowanie po podjęciu odpowiedniej decyzji przez Prezesa Zarządu Spółki sprzedaży w formie przetargów środków trwałych i wyposażenia po przygotowaniu wymaganej dokumentacji przez odpowiednie komórki organizacyjne Spółki.
 8. Udział w przygotowaniu planu techniczno-ekonomicznego Spółki,
 9. Zbieranie opinii odbiorców dotyczących jakości świadczonych usług.
 10. Informowanie odbiorców o działalności wodno-ściekowej, gospodarki komunalnej i zarządzania nieruchomościami oraz promowanie działalności Spółki na terenie Opola Lubelskiego.

Zadania ochrony Środowiska

 1. Wykonywanie obowiązków Spółki wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 2. Uzyskiwanie decyzji administracyjnych wymaganych prawem.
 3. Śledzenie zmian prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz podejmowanie działań w celu dostosowania działalności Spółki do nowych wymagań prawnych.
 4. Prowadzenie ewidencji kart przekazania odpadów.

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

 1. Administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy w zakresie wynikającym z zawartych z Gminą Opole Lubelskie umów, w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych.
 2. Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy w zakresie wynikającym z zawartych z Gminą Opole Lubelskie umów, w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Opole Lubelskie .
 3. Zarządzanie i administrowanie innymi nieruchomościami i lokalami zgodnie z zawartymi umowami.
 4. Zapewnienie należytego stanu technicznego, sprawnego funkcjonowania, prawidłowej eksploatacji i konserwacji przyjętych w zarządzanie i administrowanie nieruchomości, w tym :
  • Wykonywanie przeglądów technicznych,
  • Sporządzanie planów remontów i konserwacji i uzgadnianie ich z właścicielami nieruchomości,
  • Organizowanie wykonywania remontów, konserwacji i napraw,
  • Nadzór i zapewnienie sprawnego usuwania awarii zarządzanych nieruchomości.
 5. Zapewnienie należytego stanu sanitarnego i czystości zarządzanych i administrowanych nieruchomości w zakresie zgodnym z zawartymi umowami.
 6. Zapewnienie dostaw mediów do przyjętych w zarządzanie i administrowanie nieruchomości w zakresie zgodnym z zawartymi umowami.
 7. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania, prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń związanych z dostawą mediów.
 8. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie opłat za najem nieruchomości i lokali mieszkalnych i za zużycie mediów.
 9. Prowadzenie rozliczeń z tytułu opłat za najem nieruchomości i lokali mieszkalnych.
 10. Prowadzenie czynności windykacyjnych i współpraca z radcą prawnym i Wydziałem finansowo-księgowym w tym zakresie.
 11. Bieżąca aktualizacja bazy danych dotyczącej programu rozliczania najemców.
 12. Udział w przygotowaniu planu techniczno-ekonomicznego Spółki.

Obsługa odbiorców wody i dostawców ścieków

 1. Obsługa administracyjna odbiorców wody i dostawców ścieków.
 2. Nadzór nad jakością i terminowością usług wykonywanych na rzecz odbiorców.
 3. Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzenie ścieków, prowadzenie ewidencji odbiorców.
 4. Wykonywanie odczytów zużycia wody i dostawy ścieków w określonych przedziałach czasowych.
 5. Prowadzenie kartotek odczytów wodomierzy i rozliczanie ilości wody i ścieków.
 6. Kontrolowanie prawidłowości dokonywanych odczytów wodomierzy.
 7. Analizowanie wielkości poboru wody oraz naliczanie kar za nielegalny pobór wody.
 8. Sprawdzanie plomb wodomierzowych oraz wykrywanie prób nielegalnego podłączenia.
 9. Sporządzanie miesięcznych informacji w zakresie sprzedaży ilościowej i wartościowej dostawy wody i odbioru ścieków.
 10. Nadzór nad terminową legalizacją wodomierzy,
 11. Kontrolowanie terenu pod względem legalności nowych przyłączeń wodno– kanalizacyjnych, zmian odbiorców, itp.
 12. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie opłat za dostawę wody i odbiór ścieków.
 13. Prowadzenie rozliczeń z tytułu opłat za dostawę wody i odbiór ścieków.
 14. Terminowe wystawianie faktur z dokonanych odczytów, faktur korygujących i reklamacyjnych.
 15. Dostarczenie do odbiorców wezwań, ponagleń płatniczych oraz faktur za dostawę wodę i ścieków.
 16. Prowadzenie czynności windykacyjnych i współpraca z radcą prawnym i Wydziałem finansowo-księgowym w tym zakresie.
 17. Rozpatrywanie reklamacji i interwencji odbiorców oraz kierowanie spornych spraw do Wydziału Marketingu i Rozwoju lub Wydziału Wodno-Ściekowego celem wyjaśnienia sprawy.
 18. Bieżąca aktualizacja bazy danych dotyczącej programu rozliczania wody i ścieków.
 19. Udział w przygotowaniu planu techniczno-ekonomicznego Spółki,

Obsługa Gospodarcza Spółki

 1. Zapewnienie należytego stanu technicznego, sprawnego funkcjonowania,   prawidłowej eksploatacji i konserwacji nieruchomości siedziby Spółki przy Al.600- Lecia 8 , w tym :
  • Wykonywanie przeglądów technicznych,
  • Sporządzanie planów remontów i konserwacji,
  • Organizowanie wykonywania remontów, konserwacji i napraw,
  • Nadzór i zapewnienie sprawnego usuwania awarii.
 2. Utrzymanie należytego stanu sanitarnego i czystości obiektów Spółki i zarządzanych i administrowanych nieruchomości i lokali w zakresie zgodnym z zawartymi umowami.
 3. Dozór mienia zarządzanych i administrowanych nieruchomości i lokali oraz mienia Spółki.
 4. Zapewnienie dostaw mediów do  obiektów Spółki.
 5. Zapewnienie w obiektach Spółki sprawnego funkcjonowania, prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń związanych z dostawą mediów.
 6. Zapewnienie i organizacja zaopatrzenia dla komórek organizacyjnych Spółki.
 7. Prowadzenie magazynu Spółki.
 8. Prowadzenie rozliczeń   materiałowych pobranych i zużytych przez komórki organizacyjne.
  • Udział w przygotowaniu planu techniczno-ekonomicznego Spółki.

 Zadania bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce

 1. Nadzór nad przestrzeganiem ogólnych i szczególnych przepisów bhp.
 2. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i na poszczególnych stanowiskach pracy.
 3. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków powypadkowych, kontrola realizacji tych wniosków.
 4. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.
 5. Kontrola posiadania uprawnień do wykonywanych prac, świadectw kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych.
 6. Kontrola aktualności dokumentacji i badań dopuszczających  urządzenia do pracy.
 7. Kontrola stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego na stanowiskach.
 8. Kontrola przestrzegania przepisów bhp przez pracowników i komórki organizacyjne przy wykonywaniu zadań .
 9. Udział w przygotowaniu planu techniczno-ekonomicznego Spółki.
 10. Prowadzenie innych spraw zleconych przez Prezesa Zarządu Spółki.

Zadania  ochrony przeciwpożarowej w Spółce:

 1. Wdrażanie aktów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz kontrola ich realizacji.
 2. Zaznajamianie pracowników z zasadami ochrony przeciwpożarowej, postępowaniem w razie pożaru oraz posługiwaniem się podręcznym sprzętem gaśniczym, przeprowadzanie kontroli sprawności gaśnic,
 3. organizowanie remontów sprzętu niesprawnego,
 4. udzielanie pierwszej pomocy oraz wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
 5. Udział w przygotowaniu planu techniczno-ekonomicznego Spółki.

 

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki zgodnie z polityką rachunkowości oraz zakładowym planem kont.
 2. Archiwizowanie dokumentów i dokumentacji finansowo-księgowej Spółki.
 3. Opracowanie i aktualizacja zasad gospodarki majątkiem Spółki.
 4. Wystawianie i wysyłanie faktur do klientów Spółki.
 5. Współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości oraz z instytucjami i podmiotami zewnętrznymi w zakresie dochodzenia lub restrukturyzacji wierzytelności Spółki.
 6. Obsługa finansowa Spółki i kont bankowych.
 7. Terminowa realizacja zobowiązań finansowych spółki i nadzór nad przepływami
 8. Nadzór nad prawidłowością przygotowania przez komórki organizacyjne i obiegiem dokumentów finansowo-księgowych w Spółce.
 9. Przygotowywanie dokumentów, sprawozdań, informacji i analiz ekonomiczno-finansowych.
 10. Prace związane z zamknięciem w systemie informatycznym ksiąg roku ubiegłego i otwarciem ksiąg roku następnego.
 11. Prace związane z zamknięciem w systemie informatycznym ksiąg miesiąca ubiegłego i otwarcie ksiąg miesiąca następnego.
 12. Obsługa biegłego rewidenta i jego asystentów w tym przygotowanie ksiąg i dokumentów do kontroli, sporządzenie żądanych zestawień, informacji i sprawozdań finansowych.
 13. Udział w przygotowaniu planu techniczno-ekonomicznego Spółki.
 14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Zarządu Spółki.