Profil kortu tenisowego na Facebook-u:

https://www.facebook.com/kort.tenisowy.opolelubelskie

 


INFORMACJA KORT

Letnia promocja plakat

 KORT TENISOWY

Cennik  wynajmu kortu tenisowego

 1. Cena kortu tenisowego:  40 zł/godz
 2. Karnet miesięczny (8 wejść):  300 zł
 3. Wypożyczenie rakiety tenisowej:  6zł/godz.
 4. Wypożyczenie kosza z piłkami tenisowymi:  6zł/godz.

 

Regulamin kortu tenisowego w Opolu Lubelskim ul. Fabryczna 28A

 •  Postanowienia ogólne:
 1. Właścicielem kortu tenisowego jest Gmina Opole Lubelskie.
 2. Administratorem obiektu jest Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
 3. Regulamin określa korzystanie z kortu tenisowego w Opolu Lubelskim przy ul. Fabrycznej 28A
 4. Kort jest czynny:

Poniedziałek – Piątek od godz.13.00 do godz. 21.00

Sobota – Niedziela od godz. 9.00 do godz. 21.00

 1. Kort służy do gry w tenisa i badmintona.
 • Opłata za godzinę korzystania z kortu tenisowego obejmuje:

Wejście  na kort, efektywny czas gry, zejście z kortu, zdanie wypożyczonego sprzętu.

 

 • Postanowienia porządkowe:
 1. Osoby przebywające na korcie zobowiązane są do :
 2. Przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ i sanitarnych,
 3. Przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania,
 4. Powstrzymania się od działań mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa innych osób,
 5. Stosowania się do zasad postępowania i uwag osób obsługujących kort.
 6. Na terenie kortu tenisowego zabrania się:
 7. Palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz waporyzatorów,
 8. Wchodzenia i przebywania na terenie kortu ze zwierzętami,
 9. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych.
 10. Używania wulgaryzmów, oraz słów powszechnie używanych za obelżywe.
 11. Osoby do lat 13 mogą przebywać na terenie kortu tylko pod opieką osób dorosłych
 12. Z kortu mogą korzystać wyłącznie osoby w pełni zdrowe, w stosunku do których nie istnieją przeciwskazania do gry w tenisa.
 13. Właściciel ani administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia niezawinione przez siebie, a w szczególności spowodowane nie przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 14. Użytkownicy kortu zobowiązani są do korzystania z kortu w stroju sportowym i obuwiu przystosowanym do gry w tenisa.
 15. Z kortu może korzystać maksymalnie 4 osoby na jednej sesji( debel). Wyjątek stanowią zajęcia prowadzone z trenerem.
 16. Każdy, kto postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub poleceniami obsługi kortu ponosi odpowiedzialność za powstałe z tego tytułu szkody i jest zobowiązany do ich naprawienia na zasadach ogólnie obowiązujących. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiada rodzic lub opiekun prawny.
 17. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, oraz ogólnych zasad obowiązujących na kortach tenisowych, zostaną wyproszone z kortu bez prawa zwrotu dokonanych opłat.
 18. Na korcie możliwe jest organizowanie zawodów i turniejów tenisowych.
 • Zasady wnoszenia opłat i dokonywania rezerwacji kortów.
 1. Wysokość opłat za korzystanie z kortu, oraz sprzętu do gry w tenisa określa cennik.
 2. Opłatę za korzystanie z kortu należy uiścić w całości przed wejściem na kort.
 3. Za zniszczenie wypożyczonego sprzętu uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 4. Rezerwacji kortu dokonuje się osobiście u pracownika obsługi kortu lub telefonicznie pod nr 669 305 700.
 5. Pracownik obsługi kortu jest uprawniony do wynajęcia kortu innej osobie, jeżeli osoba rezerwująca nie stawi się na korcie w ciągu 10 minut licząc od początku terminu rezerwacji i nie powiadomi obsługi o możliwym spóźnieniu.
 6. W przypadku spóźnienia się na zarezerwowaną godzinę czas gry nie ulega wydłużeniu.
 7. Administrator obiektu ma prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeżeli jest to uzasadnione awarią, przerwami w dostawie mediów, stanem technicznym obiektu a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.
 • Zajęcia z instruktorami:
 1. Organizowanie płatnych lekcji, instruktażu, treningów etc. może nastąpić wyłącznie po zawarciu stosownej umowy z administratorem obiektu.
 2. Użytkownik, który prowadzi na kortach tenisowych płatne lekcje, instruktaż, treningi etc. organizuje zajęcia na własny rachunek oraz na własną odpowiedzialność. Użytkownik taki ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone uczestnikom w toku takich zajęć.
 • Zasady przechowywania rzeczy:
 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z szafek znajdujących się na korcie.
 2. W przypadku utraty lub uszkodzenia kluczyka do szafki wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik szafki.
 3. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na korcie.
 • Postanowienia końcowe:
 1. Korzystanie z kortu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązujące.
 3. Wszystkie skargi i wnioski należy składać obsłudze kortu lub w głównej siedzibie administratora obiektu przy ul. Aleja 600-lecia 8.

 

 

 


test

Harmonogram pracy lodowiska:

Lodowisko czynne jest w dni powszednie i w weekendy w godz. 9.00 – 21.00

I sesja poranna
9.00 – 10.15
Przerwa techniczna
10.15 – 10.45
II sesja poranna
10.45 – 12.00
III sesja poranna
12.00 – 13.15
Przerwa techniczna
13.15 – 13.30
IV sesja poranna
13.30 – 14.45

Duża przerwa techniczna
14.45 – 15.45

I sesja popołudniowa
15.45– 17.00
II sesja popołudniowa
17.00 – 18.15
Przerwa techniczna
18.15 – 18.30
III sesja popołudniowa
18.30 – 19.45
IV sesja popołudniowa
19.45 – 21.00

Powyższy Harmonogram obowiązuje od 6.12.2021 r. do odwołania

Cennik korzystania z lodowiska:
1. Cena biletu normalnego – 10 zł/sesja
2. Cena biletu ulgowego – 8 zł/sesja
3. Cena biletu z Kartą Dużej Rodziny – 7 zł/sesja
4. Cena biletu z Kartą Seniora – 7 zł/sesja
5. Cena biletu grupowego od osoby (powyżej 10 osób) – 7 zł/sesja
6. Cena ulgowego biletu grupowego (powyżej 10 osób) – 6 zł/sesja
7. Wypożyczenie łyżew – 10 zł/sesja
8. Wypożyczenie łyżew z biletem ulgowym – 8 zł/sesja
9. Wypożyczenie łyżew z Kartą Dużej Rodziny i Kartą Seniora – 7 zł/sesja
10. Wypożyczenie sprzętu (Pingwin) – 5 zł/szt/sesja
11. Ostrzenie łyżew – 10 zł/para
12. Lodowisko na wyłączność – 400 zł/sesja

INFO: 669 305 700

e-mail:
lodowisko@opk-opolelubelskie.pl

Facebook:
https://www.facebook.com/lodowisko.opolelubelskie

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LODOWISKA

1. Właścicielem lodowiska jest Gmina Opole Lubelskie
2. Administratorem obiektu jest Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3. Uznaje się, że osoby przebywające na lodowisku zapoznały się z postanowieniami niniejszego regulaminu, zgadzają się z zapisami regulaminu i bezwzględnie będą ich przestrzegać.
4. Korzystanie z lodowiska jest płatne.
5. Godziny korzystania z lodowiska zapisane są w załączniku nr 1 do regulaminu lodowiska – Harmonogram pracy lodowiska.
6. W każdej chwili lodowisko może być zamknięte z powodu konserwacji, awarii, niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.
7. W przypadku organizowania imprez masowych lub zajęć zorganizowanych Administrator ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
8. Obowiązkiem osób korzystających z lodowiska jest dostosowanie się do zaleceń obsługi obiektu.
9. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
10. Jednorazowo na tafli lodowiska może przebywać maksymalnie 50 osób.
11. Na płycie lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność. Korzystający z lodowiska ponoszą całkowita odpowiedzialność za swoje zachowanie rozumiane jako amatorskie uprawianie łyżwiarstwa.
12. Dzieci do lat 10 korzystają z lodowiska pod opieką rodziców lub opiekunów będących na łyżwach .
13. Na lodowisku obowiązuje kierunek jazdy podany przez obsługę lodowiska.
14. Zaleca się obowiązkową jazdę w kaskach, nakolannikach, nałokietnikach dzieciom do lat 10.
15. Podczas przebywania na lodowisku zabrania się:
– urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania innych uczestników;
– jazdy z dziećmi na rękach;
– jazdy na długich łyżwach /panczenach/, jazdy z kijami hokejowymi, plecakami i aparatami fotograficznymi;
– wnoszenia na taflę puszek, kartonów i butelek;
– rzucania śnieżkami
– siadania na bandach lodowiska;
– chodzenia po tafli lodowiska w butach bez łyżew;
– palenia tytoniu, używania e-papierosów i picia alkoholu;
– niszczenia sprzętu i urządzeń;
– stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska;
– wprowadzania zwierząt na teren obiektu.
16. Za rzeczy osobiste, w tym: telefony komórkowe, dokumenty, odzież i inne, wnoszone na teren obiektu odpowiada ich właściciel. Zaleca się korzystanie z szafek stanowiących wyposażenie obiektu.
17. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach po terenie okalającym lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami.
18. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z przyczyn od niego niezależnych.
19. Wszelkie dostrzeżone uszkodzenia na terenie obiektu / m.in. uszkodzenia tafli lub wypożyczonego sprzętu/, wypadki z udziałem użytkowników lodowiska lub inne nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.
20. W przypadku powstania szkód, osoby odpowiedzialne za dokonanie zniszczeń zostaną obciążone materialnie.
21. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających oraz osób nie korzystających z lodowiska.
22. Osoby łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu będą wypraszane z lodowiska. Osoby stale łamiące postanowienia Regulaminu nie będą wpuszczane na teren obiektu.
23. Na sygnał dany przez obsługę lodowiska korzystający z niego powinni opuścić taflę lodowiska przez wskazaną bramkę.
24. Uwagi i skargi prosimy składać u obsługi lodowiska.
25. Na terenie obiektu znajduje się wypożyczalnia sprzętu. Cennik korzystania z lodowiska i wypożyczalni zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu – Cennik korzystania z lodowiska.
26. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się przy kasie lodowiska. Przed wejściem na teren obiektu wymagane jest skorzystanie ze środków dezynfekcyjnych do rąk i założenie maseczki.
27. Po opłaceniu należności za korzystanie z lodowiska korzystający z lodowiska otrzyma bilet wstępu na taflę. Bilet jest ważny tylko na czas trwania 1 sesji i do jej zakończenia.

Administracja lodowiska życzy Państwu udanej i bezpiecznej zabawy !!!