Opole Lubelskie, dnia 30.08.2017 r.

OPK/WMR/ZP-1/16/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa materiałów do modernizacji hydrantów przeciwpożarowych
na terenie gminy Opole Lubelskie  

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 EURO.

 1. Nazwa i adres i dane Zamawiającego:

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Al. 600-lecia 8, 24-300 Opole Lubelskie
NIP : 717-183-15-79
Regon 364840413
KRS 0000638776
Tel.: 81 827-23-02,  fax : 81 827-23-64
e-mail : sekretariat@opk-opolelubelskie.pl

Osoby do kontaktów ze strony Zamawiającego

 1. Bartosz Goral – Kierownik Wydziały Wodno-Ściekowego; tel. 695-565-001
 2. Agnieszka Zezula-Kleszczyńska 81 827-23-02, e-mail: inwestycje@opk-opolelubelskie.pl

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa materiałów do przeprowadzenia modernizacji hydrantów przeciwpożarowych na terenie gminy Opole Lubelskie:

– hydrant nadziemny PN10 wykonanie żeliwo szare GJL-250 lub odpowiednik, kolumna: Stal lub odpowiednik DN80 L=2150mm w ilości 35 szt.,
– hydrant nadziemny PN10 wykonanie żeliwo sferoidalne GJS 500-7 lub odpowiednik, kolumna: Stal lub odpowiednik DN80 L=2450mm w ilości 3 szt.,
– hydrant podziemny PN10 wykonanie żeliwo sferoidalne GJS 500-7 lub odpowiednik, kolumna: Stal lub odpowiednik DN80 H=1250mm/R=1500mm w ilości 5 szt.,
– zasuwa klinowa kołnierzowa wykonanie z miękkim uszczelnieniem i wymiennym uszczelnieniem trzpienia DN80 żeliwo sferoidalne GJS 500-7 lub odpowiednik , długa w ilości 2 szt.,
– zasuwa klinowa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem i wymiennym uszczelnienie trzpienia DN80 żeliwo sferoidalne GJS 500-7 lub odpowiednik PN 16, krótka w ilości 20 szt.,
– obudowa zasuwy – klucz do zasuwy L=1100mm Ø65/80 w ilości 25 szt.,
– skrzynka do hydrantów podziemnych
– korpus z PEHD, właz żeliwo w ilości 10 szt.,
– skrzynka do nawiertek niska – korpus z PEHD, właz żeliwo w ilości 10 szt.,
– kolano dwukołnierzowe ze stopką N (GJL-250) DN80 w ilości 10 szt.,
– zwężka dwukołnierzowa FFR (GJL-250) DN100/DN80 w ilości 10 szt.,
– króciec dwukołnierzowy FF (GJL-250) DN80 L=300mm w ilości 5 szt.,
– króciec dwukołnierzowy FF (GJL-250) DN80 L=400mm w ilości 5 szt.,
– króciec dwukołnierzowy FF (GJL-250) DN80 L=600mm w ilości 5 szt.,
– tabliczka z oznaczenie H w ilości 200 szt.,
– tabliczka z oznaczeniem Z w ilości 200 szt.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji:

 1. Hydranty zewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń,
 2. Oznakowanie miejsce usytuowania hydrantu powinny spełniać wymagania Polskich Norm
 3. Oferowane materiały powinny być wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych.
 4. Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały posiadały atesty dopuszczające stosowanie w kontakcie z wodą pitną.
 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był producentem oferowanych materiałów.
 6. Wykonawca własnym transportem i na swój koszt dostarczy do magazynu Zamawiającego (24-300 Opole Lubelskie, al. 600-lecia 8) przedmiot zamówienia.
 7. Ceny jednostkowe należy określić w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2), a  następnie przenieść zsumowane kwoty do Oferty – Załącznik nr 1.
 8. Wykonawca udzieli zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji lub dłuższej (gwarancja producenta) na dostarczony towar – licząc od dnia dostawy.
 9. Termin realizacji zamówienia :
  zamówienie należy wykonać w terminie
  do 14 dni od podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena – 100%
 2. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta będzie zawierała najniższą cenę brutto.
 3. Zamawiający zastrzega, że niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy/udzielenia zlecenia*) przez Zamawiającego.
 4. Po otrzymaniu ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje czy zawrze umowę w sprawie w/w zamówienia publicznego.
 5. Wzór umowy/zlecenia stanowi załącznik do zapytania ofertowego

Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferent powinien przedłożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
 2. Oferta powinna być opatrzona :
 3. pieczątką firmową
 4. datą
 5. Oferta powinna zawierać :
 6. dane teleadresowe
 7. nr NIP i REGON oferenta

Termin miejsce i sposób składania ofert:

 1. Termin składania ofert do dnia: 08.09.2017 r. godz. 8:30
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferty należy składać*) :

 1. pisemnie listem poleconym lub osobiście w sekretariacie Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.
 2. pocztą elektroniczną na adres : sekretariat@opk-opolelubelskie.pl
 3. faxem nr : 81 827-23-64

Załączniki*)

 1. Oferta.pdf
 2. Formularz cenowy.docx
 3. Projekt umowy.pdf

 

*) niepotrzebne skreślić (usunąć)
**) usunąć przy redagowaniu zaproszenia

                 Zamawiający :

     ………………………………………..                                                                         ………………………………………………

(podpis pracownika merytorycznie                                                 (Data i podpis Kierownika Zamawiającego) odpowiedzialnego za zamówienie)