Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zajączków

W kwietniu 2020 r. został zakończony I etap robót budowlano-montażowych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zajączków. Inwestycja obejmowała budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 849,5 mb oraz odcinków bocznych o długości 147,0 mb.

Wykonawcą robót budowlano-montażowych była firma AS-PRO Grażyna Sagan, Marysin, ul. Karminowa 3, 21-002 Jastków. Wartość wykonanych robót wynosi: 451 410,00 zł brutto.

Zadanie realizowane było w ramach projektu pn. „Poprawa systemu zagospodarowania w wodę gminy Opole Lubelskie” dofinansowanego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4. Gospodarka wodno-ściekowa na podstawie umowy nr RPLU.06.04.00-06-0026/18 zawartej w dniu 19.07.2019 r..

 

Powyższe zadania współfinasowane były ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.