Budowa przydomowych oczyszczani ścieków na terenie Gminy Opole Lubelskie

W nawiązaniu do złożonych Wstępnych deklaracji udziału w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, poniżej przedstawiamy podstawowe informacje:

– pomoc będzie przyznawana w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych

– szacowana wartość przydomowej oczyszczalni wynosi 15 000,00 zł netto

– rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 miesięcy od dnia zakończenia naboru, czyli ok. 15.10.2020 r.

– w celu osiągnięcia wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych przewiduje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych pracujących w technologii osadu czynnego.

Ponadto, informuję, że na dofinasowanie nie kwalifikują się przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na terenie miasta Opole Lubelskiego, w związku z tym, że dofinansowane mogą być projekty realizowane na obszarze gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyżej 5 000 mieszkańców.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania, a będące właścicielami i współwłaścielami nieruchomości, na których planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków proszone są o złożenie Oświadczeń o zgodzie na realizację zadania na przedmiotowej działce wraz z mapą do celów opiniodawczych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej wiadomości.

Powyższe Oświadczenia proszę złożyć do OPK Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim al. 600-lecia 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2020 r. godz. 15:00. Nie złożenie Oświadczenia w terminie będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w Projekcie.  

W związku z ryzykiem wystąpienia koronawirusa w celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby oświadczenia będzie można składać do skrzynki umieszczonej przy wejściu do siedziby Spółki lub drogą pocztową.

 

Oświadczenie Właściciela – pobierz