Wykonywanie usług utrzymania zieleni skwerów, zieleńców, pasów dróg.

Wykonywanie usług oczyszczania dróg i terenów przyległych.

 Administracja i zarządzanie cmentarzami komunalnymi.

Administrowanie i zarządzanie targowiskami.

Wykonywanie remontów i serwisu technicznego.

Działania inwestycyjne i rozwojowe.

 

Oczyszczanie ścieków w miejskiej oczyszczalni ścieków w Opolu Lubelskim wraz z przeróbką osadów ściekowych na poziomie określonym pozwoleniem wodno-prawnym.

Eksploatacja ujęć wody.

Eksploatacja systemów wodociągowych.

Eksploatacja systemu kanalizacyjnego odbioru ścieków.

Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej w zakresie wynikającym z zawartych umów.

Usługi wodno-kanalizacyjne.

Działania inwestycyjne i rozwojowe.

Wydział Marketingu i Rozwoju realizuje działania związane z obsługą odbiorców usług oraz obsługą wewnętrzną Spółki.

Promocja i Rozwój.

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami.

Obsługa odbiorców wody i dostawców ścieków.

Obsługa Gospodarcza Spółki.

 Zadania bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce.

Ochrona przeciwpożarowa w Spółce.