Pomoc w załatwianiu spraw bytowych

                       Opole Lubelskie, dn. 21.05.2020 r.

Szanowni Klienci Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, widząc potrzeby naszej lokalnej społeczności w zakresie pomocy w załatwianiu spraw bytowych – wychodzimy z kolejną inicjatywą. Wiemy jak trudno w okresie pandemii załatwiać codzienne sprawy, rozumiemy problemy finansowe mieszkańców naszej gminy. Proponujemy poniższe rozwiązanie wszystkim mieszkańcom gminy, ale w szczególności tym, którzy wymienieni są poniżej. Przedstawione warunki będą uwzględniane również w przypadku budowy przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Opole Lubelskie. Prosimy o rozważenie naszej propozycji i zapraszamy do współpracy.

Działania Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp z o.o. usprawniające i wspomagające proces przyłączania się właścicieli nieruchomości ul. Popijarskiej, Kaliszańskiej, Dolnej w Opolu Lubelskim, oraz m. Niezdów do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

  1. Bezpośrednie dostarczanie właścicielom nieruchomości druków dokumentów niezbędnych do przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej (wniosek o wydanie warunków, wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego, wniosek o zawarcie umowy o odprowadzaniu ścieków).

  2. Pomoc w przygotowaniu i wypełnianiu niezbędnych dokumentów koniecznych do przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.

  3. Indywidualne konsultacje z właścicielem nieruchomości przyłączanej do sieci kanalizacyjnej w celu wyjaśnienia procesu inwestycyjnego i kolejności podejmowanych działań.

  4. Pomoc w wyszukiwaniu projektantów wykonujących dokumentacje projektowe przyłączy kanalizacyjnych jak również pośrednictwo w kontaktach z projektantami na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej bez konieczności udziału właściciela nieruchomości.

  5. Pomoc w wyszukiwaniu geodetów wykonujących wytyczanie trasy budowanego przyłącza jak i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą a także pośrednictwo w kontaktach i uzgodnieniach bez konieczności udziału właściciela nieruchomości.

  6. Budowa przyłączy- na wniosek Inwestora.

  7. Rozłożenie na maks. 3 raty płatności za wykonanie przez OPK Sp. z o.o. robót budowlanych dla właścicieli nieruchomości znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

 

Wszelkie czynności formalne oraz związane bezpośrednio z budową przyłączy wykonywane są z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w sytuacji zagrożenia epidemicznego SARS-Cov-2.

 

W celu ustalenia warunków wykonania przyłącza kanalizacyjnego należy kontaktować się
z Panem Marcinem Pastwą – Z-cą Kierownika Wydziału Wodno-Ściekowego OPK Sp. z o.o.,
nr tel. 81 827 22 21