PROW Plakat_na stronę www 2022 r_
info na stronę 10.2022 r_zakończenie oczyszczalnie_zmiana
info na stronę 11.10.2021 r._termomodernizacja 2_PDFsam_info na stronę 11.10.2021 r._termomodernizacja 3_PDFsam_info na stronę 11.10.2021 r._termomodernizacja 4_PDFsam_info na stronę 11.10.2021 r._termomodernizacja 5_PDFsam_info na stronę 11.10.2021 r._termomodernizacja
31.03._termomodernizacja

  

1_PDFsam_Monitoring ujęć WWS_02.2021 2_PDFsam_Monitoring ujęć WWS_02.2021

Zakończono budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Góry Kluczkowice-Kluczkowice Osiedle

W sierpniu 2020 r. został oddany do użytkowania wodociąg Góry Kluczkowice-Kluczkowice Osiedle. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim na podstawie sprawozdania z badań wody, pobranej z wybudowanej sieci wodociągowej, zatwierdził przydatność wody do spożycia.

Roboty budowlano-montażowe związane z budową sieci wodociągowej zostały zrealizowane w ramach Projektu pn. „Poprawa systemu zagospodarowania w wodę gminy Opole Lubelskie” dofinansowanego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4. Gospodarka wodno-ściekowa na podstawie umowy nr RPLU.06.04.00-06-0026/18 zawartej w dniu 19.07.2019 r.

Wartość robót budowlanych wyniosła 252 032,20 zł netto z czego unijne dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych stanowiło 214 227,37 zł.

Wykonawcą robót była firma Usługi Sprzętem Zmechanizowanym Krzysztof Filipiuk z siedzibą i adresem Majdan Borowski 24A, 24-350 Chodel.

 


Zakończono budowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kamionka

W październiku 2020 r. została oddana do użytkowania Stacja Uzdatniania Wody o maksymalnej wydajności 20m3/h w m. Kamionka gm. Opole Lubelskie. Nowowybudowana Stacja zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Kamionka i Wrzelowiec ul. Kierzki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim na podstawie sprawozdania z badań wody, pobranej z SUW Kamionka, zatwierdził przydatność wody do spożycia.

Stacja uzdatniania Wody w m. Kamionka wyposażone jest m.in.: pompę głębinową, układ filtracyjny, układ napowietrzający, odżelaziacz i odkamieniacz, zestaw chlorowania wody, sterylizator – lampa UV, turbinę wiatrową, panele fotowoltaiczne oraz telewizję użytkową z kamera zewnętrzna i rejestratorem obrazu.

Roboty budowlane związane z budową ujęcia wody i stacji uzdatniania wody zostały zrealizowane w ramach Projektu pn. „Poprawa systemu zagospodarowania w wodę gminy Opole Lubelskie” dofinansowanego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4. Gospodarka wodno-ściekowa na podstawie umowy nr RPLU.06.04.00-06-0026/18 zawartej w dniu 19.07.2019 r.

Wartość robót budowlanych zadania wyniosła 375 691,20 zł netto z czego unijne dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych stanowiło 319 337,52 zł.

Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych inż. Michalina Pietrzyk z siedzibą w Kraśniku przy ul. Podleskiej 50, 23-200 Kraśnik.

 

 

 


Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zajączków

W kwietniu 2020 r. został zakończony I etap robót budowlano-montażowych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zajączków. Inwestycja obejmowała budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 849,5 mb oraz odcinków bocznych o długości 147,0 mb.

Wykonawcą robót budowlano-montażowych była firma AS-PRO Grażyna Sagan, Marysin, ul. Karminowa 3, 21-002 Jastków. Wartość wykonanych robót wynosi: 451 410,00 zł brutto.

Zadanie realizowane było w ramach projektu pn. „Poprawa systemu zagospodarowania w wodę gminy Opole Lubelskie” dofinansowanego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4. Gospodarka wodno-ściekowa na podstawie umowy nr RPLU.06.04.00-06-0026/18 zawartej w dniu 19.07.2019 r..

Powyższe zadania współfinasowane były ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

 


Kolejna umowa o dofinasowanie podpisana

W dniu 8 listopada 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wspólnie z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Lubelskiego wręczył kolejne 18 umów beneficjentom na realizację zadań w ramach konkursu z Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Podpisana umowa na dofinasowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków administracyjnych OPK Sp. z o.o. w Opole Lubelskim” obejmuje termomodernizację budynku administracyjnego oraz budynku administracyjno-warsztatowego zlokalizowanych przy al. 600-lecia 8 w Opolu Lubelskim.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 228 410,63 zł z czego 775 318,82 zł stanowi unijne dofinansowanie.

 

Źródło: https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/wreczono-kolejne-18-umow-beneficjentom-na-realizacje-zadan-w-ramach-konkursu-z-dzialania-5-2-efektywnosc-energetyczna-sektora/

 


Zakończenie termomodernizacji budynku administracyjnego OPK Sp. z o.o  zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków w Opolu Lubelskim  

 

W dniu 30.09.2019 r. zgodnie z umową zostały zakończone roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku administracyjnego, zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków w Opolu Lubelskim realizowanego w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią socjalną” objętego współfinansowaniem ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Zakres robót w ramach projektu obejmował m.in.;

 • Montaż kolektorów słonecznych,
 • Modernizację instalacji wentylacyjnej i wymianę instalacji c.o. polegającej na wymianie kotła węglowego na kocioł na biomasę,
 • Wymianę pokrycia dachowego,
 • Ocieplenie stropodachu wentylowanego,
 • Ocieplenie podłogi na gruncie,
 • Remont opaski odwadniającej,
 • Wykonanie kanalizacji deszczowej,
 • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej).

 

Wartość robót budowlanych wyniosła 744 216,00 zł z czego unijne dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych stanowiło 357 188,91 zł.

Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dariusz Gugała z siedzibą Kawęczyn 14, 24-350 Chodel.

 

Budynek administracyjna po zakończeniu robót.

Foto.: Źródło własne

Foto.: Źródło własne

Foto.: Źródło własne

Foto.: Źródło własne

 


W piątek, 9 sierpnia br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL).

Podpisana umowa na dofinasowanie projektu pn. „Poprawa systemu zagospodarowania w wodę gminy Opole Lubelskie” obejmuje zadania:

 1. Budowa sieci wodociągowej Góry Kluczkowickie-Kluczkowice Osiedle,
 2. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zajączków – etap I,
 3. Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kamionka, gm. Opole Lubelskie,
 4. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Opolu Lubelskim,
 5. Monitoring ujęć wody na terenie gm. Opole Lubelskie.

Projekt współfinansowany jest w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO LW na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Całkowita wartość Projektu wynosi 4 819 353,09 zł, z czego 2 718 843,92 zł wynosi unijne dofinansowanie.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości dostarczanej wody na cele socjalno-bytowe, oraz przemysłowe poprzez rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury uzdatniania wody na terenie gminy Opole Lubelskie. Celem szczegółowym projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy oraz wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska naturalnego.

Relacja z wręczenia umów:

https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/wreczono-38-umow-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-lubelskiego-na-lata-2014-2020/
Źródło: http://www.lubelskie.pl/aktualnosci

 


 

W dniu 30.09.2018 r. zgodnie z umową zostały zakończone roboty budowlano-montażowe instalacji fotowoltaicznych realizowanych w ramach Projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych  dla OPK Opole Lubelskie” objętych współfinansowaniem ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działanie: 4.2 PRODUKCJA ENERGII Z OZE W PRZEDSIĘBIORSTWACH.

Zrealizowany Projekt obejmował budowę 5 instalacji fotowoltaicznych. Instalacje powstały na ujęciach wody i stacjach uzdatniania wody w; Skokowie – o mocy instalacji 24,3 kW, Górach Kluczkowickich – o mocy instalacji 20,8 kW, Pusznie Skokowskim – o mocy instalacji 19,7 kW, Opolu Lubelskim ul. Józefowska – mocy instalacji 19,7 kW oraz na Oczyszczalni Ścieków w Opolu Lubelskim – o mocy 39,9 kW.

Łączna moc instalacji fotowoltaicznych wynosi 0,1244 MW.

Wykonawcą instalacji wybranym w przetargu publicznym była firma Sun Electric Polska Sp. z o.o. z Lublina.

Fot nr 1. Instalacja fotowoltaiczna na ujęcie wody w Górach Kluczkowickich
(źródło: Sun Electric Polska Sp. z o.o.)

Fot nr 2. Instalacja fotowoltaiczna na ujęcie wody w Skokowie
(źródło: Sun Electric Polska Sp. z o.o.)

Fot nr 3. Instalacja fotowoltaiczna na ujęcie wody w Pusznie Skokowskim
(źródło: Sun Electric Polska Sp. z o.o.)

Fot. nr 4. Instalacja fotowoltaiczna w Opolu Lubelskim przy ul. Józefowskiej
(źródło: Sun Electric Polska Sp. z o.o.)

Fot. nr 5. Instalacja fotowoltaiczna na Oczyszczalni ścieków w Opolu Lubelskim
(źródło: Sun Electric Polska Sp. z o.o.)