KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo

Z dniem 25 maja 2018r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016r.), zwanego dalej RODO.

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu Lubelskim przetwarza Państwa dane w związku z realizacją praw i obowiązków wynikających z zawartych umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków , realizacją wniosków o wydanie warunków technicznych podłączeń do sieci  wodociągowej i/lub kanalizacyjnej  oraz uzgadniania projektów budowlanych wykonania tych sieci, a także w związku z wykonywaniem przez Spółkę usług i zadań służących społeczności lokalnej.

 Informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu Lubelskim z siedzibą przy ul. Al. 600-lecia 8 24-300 Opole Lubelskie, NIP 717-183-15-79, REGON 364840413  tel. 81 827-23-02 e-mail: sekretariat@opk-opolelubelskie.pl   ( zwana dalej „Administratorem” lub OPK Sp. z o.o.)
 2. OPK Sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych , z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję pod adres: Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Al. 600-lecia 8 24-300 Opole Lubelskie, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” oraz e-mailowo, pod adresem: iod@opk-opolelubelskie.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartych umów na dostawę  wody i odprowadzanie ścieków , realizacji wniosków o wydanie warunków technicznych podłączeń do sieci  wodociągowej i/lub kanalizacyjnej  oraz uzgadniania projektów budowlanych wykonania tych sieci, w związku z wykonywaniem przez OPK Sp. z o.o. usług i zadań służących społeczności lokalnej ( w oparciu o art.6 ust.1 pkt. a) i b) RODO ).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty przetwarzające dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia stałej obsługi informatycznej, udzielenia licencji oprogramowania itp.,  z którymi OPK Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim ma zawarte stosowne umowy.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych w razie konieczności mogą być inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, o czym zostaną Państwo poinformowani.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wskazanych  w ust.3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody, która może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.
 8. W związku z przetwarzaniem  przez OPK Sp. z o.o. danych osobowych posiadają Państwo następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umów oraz zamówionej usługi niezbędne.
 10. W  przypadku uznania, iż przetwarzanie przez OPK Sp. z o.o.  Państwa danych osobowych  narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 12. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Ponadto informujemy, iż przysługuje Państwu prawo wnoszenia do OPK Sp. z o.o. wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych, a OPK Sp. z o.o. zobowiązana  jest do ich  rozpatrzenia bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku , tj. udziela  osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją w/w praw. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczby żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania  OPK Sp. z o.o. informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. OPK  Sp. z o.o. nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwość wniosków osoby jest większa, niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy, OPK Sp. z o.o. może pobrać opłatę, równą kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi.