TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Opole Lubelskie obowiązująca od 19.09.2018 do 18.09.2021

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu Lubelskim informuje, że w dniu 11.09.2018r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszono zatwierdzoną „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” obowiązującą na terenie gminy Opole Lubelskie  od dnia 19.09.2018 do 18.09.2021

Zgodnie z art. 24f ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2017, poz. 328 z póź. zm.) zatwierdzona Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Decyzja_WA.RET.070.1.327.2.2018 z dn. 16.08.2018 r.