TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ
na terenie Oczyszczalni ścieków przy al. 600-lecia 34 w Opolu Lubelskim

 

Na podstawie uchwały NR CCCIII/5987/2018 Zarządu Wojewódzkiego Lubelskiego z dnia 26 września 2018 r. wniosek o dofinansowanie pt. „Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią socjalną” złożony przez Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w odpowiedzi na konkurs w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014-2020, został wybrany do dofinansowania. Wniosek spełnił wszystkie kryteria wybory projektu oraz został pozytywnie przez Komisję Oceny Projektów w zakresie kryteriów merytorycznych.

 

W ramach termomodernizacji zostaną wykonane następujące roboty:

  1. Ocieplenie ścian zewnętrznych,
  2. Ocieplenie stropodachu wentylowanego,
  3. Izolacja pionowa ścian poniżej wysokości cokołu,
  4. Remont opaski odwadniającej,
  5. Ocieplenie podłogi na gruncie,
  6. Wymiana drzwi i okien,
  7. Modernizacja instalacji c.o. polegająca na wymianie kotła węglowego na kocioł na biomasę, wymiana instalacji c.o.,
  8. Instalacja uziemiająca i odgromowa oraz kanalizacja deszczowa
  9. Remont wentylacji grawitacyjnej,
  10. Montaż kolektorów słonecznych.

 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu – styczeń 2019 r.