Zakończono budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Góry Kluczkowice-Kluczkowice Osiedle

Zakończono budowę sieci wodociągowej

w miejscowościach Góry Kluczkowice-Kluczkowice Osiedle

 

W sierpniu 2020 r. został oddany do użytkowania wodociąg Góry Kluczkowice-Kluczkowice Osiedle. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim na podstawie sprawozdania z badań wody, pobranej z wybudowanej sieci wodociągowej, zatwierdził przydatność wody do spożycia.

Roboty budowlano-montażowe związane z budową sieci wodociągowej zostały zrealizowane w ramach Projektu pn. „Poprawa systemu zagospodarowania w wodę gminy Opole Lubelskie” dofinansowanego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4. Gospodarka wodno-ściekowa na podstawie umowy nr RPLU.06.04.00-06-0026/18 zawartej w dniu 19.07.2019 r.

Wartość robót budowlanych wyniosła 252 032,20 zł netto z czego unijne dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych stanowiło 214 227,37 zł.

Wykonawcą robót była firma Usługi Sprzętem Zmechanizowanym Krzysztof Filipiuk z siedzibą i adresem Majdan Borowski 24A, 24-350 Chodel.