Zgłaszanie awarii w sieciach wodno-kanalizacyjnych będących w eksploatacji OPK sp. z o.o.

1. Zgłaszanie awarii w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych należy dokonywać:

 • Telefonicznie:
  a) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00
  nr tel.: 81 827-23-02 wew. 11 (sekretariat)
  nr tel.: 81 827-22-21 (Wydział Wodno-Ściekowy)
  b) od poniedziałku do niedzieli w godzinach 15:00 – 7:00
  nr tel.: 81 827-22-21
  c) całodobowo
  nr tel.: 601-304-510

2. Przy zgłoszeniu awarii należy podać następujące dane:

 • Imię i Nazwisko, telefon kontaktowy
 • Adres wystąpienia awarii lub orientacyjne miejsce wystąpienia awarii
 • Krótki opis awarii

3. Usunięcie awarii należy potwierdzić pisemnie Pracownikom OPK sp. z o.o. w Protokole usunięcia awarii.

4. Uwagi:

 • Działania naprawcze prowadzone będą w możliwie najkrótszym czasie po przyjęciu zgłoszenia przez OPK Sp. z o.o.,
 • W przypadku zgłoszenia, które nie leży w zakresie działań eksploatacyjnych i konserwacyjnych Spółki np. awarii przyłącza, uszkodzenia mechanicznego przyłącza i instalacji, zamarznięcia instalacji i przyłącza itp. będą naliczane opłaty za nieuzasadniony przyjazd Pracowników OPK Sp. z o.o.,
 • Stwierdzone awarie przyłącza i inne uszkodzenia na przyłączach, nie leży w zakresie działań eksploatacyjnych i konserwacyjnych Spółki, mogą być naprawione przez Pracowników Spółki odpłatnie w ramach indywidualnego zlecenia.

Biuro Obsługi Klienta zostało powołane w celu ułatwienia klientom kontaktu z Przedsiębiorstwem. 

Obsługa klienta odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc na numery telefonów:
tel. 81 827-23-02 lub 81 827-22-86
fax. 81 827-23-64
e-mail: sekretariat@opk-opolelubelskie.pl

Główne zadania Biura Obsługi Klienta:

 • informowanie o obowiązujących procedurach w zakresie przyłączenia do sieci wod.-kan.,
 • informowanie o zasadach odbioru i wywozu nieczystości stałych i płynnych,
 • przyjmowanie wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci wod.-kan.,
 • wydawanie warunków technicznych,
 • przyjmowanie wniosków o zawarcie (rozwiązanie) umowy oraz o zmianie w ewidencji,
 • zawieranie umów: o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników i wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 • udzielanie informacji o rodzajach i cenach usług,

PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODNO – KANALIZACYJNEJ

 

Krok 1

Uzyskanie zapewnienia dostawy wody (warunków technicznych) w OPK Sp. z o.o.:

Inwestor lub projektant na zlecenie inwestora składa wniosek o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wodno- kanalizacyjnej. Do wniosku należy załączyć kserokopię aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500. Mapę zasadniczą uzyskuje się w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru. Wniosek z powyższymi załącznikami należy złożyć
w Sekretariacie OPK Sp. z o.o., al. 600-lecia 8, 24-300 opole Lubelskie.

Czas oczekiwania na wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wodno- kanalizacyjnej przez OPK Sp. z o.o – maks. 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

W przypadku braku technicznych możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, OPK Sp. z o.o. w terminie 14 dni od otrzymania wniosku informuje o tym fakcie, wskazując przyczyny, które uniemożliwiają przyłączenie wydając Informację techniczną. W sprawach skomplikowanych termin wydania warunków może ulec wydłużeniu do 30 dni.

Złączniki:

 • wniosek o wydanie warunków

 

Krok 2

Wykonanie projektu przyłącza:

Inwestor zleca projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami branży sanitarnej do projektowania wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w oparciu
o otrzymane z OPK Sp.  z o. o. warunki techniczne.

OPK Sp. z o.o. nie wykonuje projektów przyłączy.

Krok 3

Uzgodnienie dokumentacji projektowej w ZUDP Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim:

Dokumentację należy uzgodnić w zakresie lokalizacji i kolizji na naradzie koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu (ZUDP) Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, jeżeli jest to wymagane
w warunkach technicznych wydanych przez OPK Sp. z o.o. Uzgodnienie dokumentacji na ZUDP zleca inwestor lub projektant, w zależności umowy między nimi.

Krok 4

Uzgodnienie dokumentacji projektowej w OPK Sp. z o.o.

Inwestor lub projektant na wniosek inwestora zleca uzgodnienie dokumentacji projektowej w OPK
Sp. z o.o w zakresie rozwiązań projektowych zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Projekty do uzgodnienia. należy złożyć w min. 3 egz.  w Sekretariacie OPK Sp. z o.o., al. 600-lecia 8, 24-300 Opole Lubelskie wraz z wnioskiem o uzgodnienie projektu.

W przypadku konieczności wykonania robót na terenie nie należącym do inwestora, należy uzyskać zgodę właściciela działki, na której będą prowadzone roboty.

Czas oczekiwania na uzgodnienie projektu przez OPK Sp. o.o. – maks. 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Załączniki:

 • Wniosek o uzgodnienie projektu

Krok 5

Realizacja przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego:

Po wykonaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej Inwestor:

 1. może zlecić wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego OPK Sp. z o.o.

Pisemne zlecenie wykonania przyłącza należy złożyć w Sekretariacie OPK Sp. z o.o., al. 600-lecia 8, 24-300 Opole Lubelskie.

Zlecenie będzie obejmować wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wraz z robotami ziemnymi i robotami montażowymi oraz zakupem materiału.

Załączniki:

 • Zlecenie wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

 

 1. może zlecić wybranemu przez siebie wykonawcy wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

Zlecając wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego innemu wykonawcy należy zgłosić do OPK Sp. z o.o. rozpoczęcie robót oraz odbiór techniczny (częściowy) wykonanego przyłącza na 3 dni robocze przed rozpoczęciem (i odbiorem) robót. W tym celu należy złożyć na piśmie zgłoszenie rozpoczęcia robót i odbioru technicznego (częściowego) robót.

Załączniki:

 • Zgłoszenie rozpoczęcia robót i odbiór techniczny (częściowy)

Inwestor w razie potrzeby uzgadnia zajęcie pasa drogowego.

Przyłączenie do sieci wodociągowej (nawiert/wcinka) może być dokonane wyłącznie przez
OPK Sp. z o.o.

Krok 6

Odbiór techniczny(częściowy) przyłącza

Odbiór techniczny (częściowy) przyłącza następuje przy udziale przedstawiciela OPK Sp. z o.o., inwestora lub wykonawcy działającego na zlecenie inwestora oraz geodety działającego na zlecenie inwestora. W przypadku nieobecności geodety przy odbiorze należy przedstawić zawiadomienie
o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych do Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim lub oświadczenie geodety o zamiarze złożenia ww. zawiadomienia.

Do odbioru przyłączy wymagane są następujące dokumenty:

 • przyłącze wodociągowe: atesty PZH wbudowanych materiałów dopuszczających do kontaktu
  z woda pitną; dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały spełniają wymagania określone w projekcie budowlanym.
 • przyłącze kanalizacyjne: dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały spełniają wymagania określone w projekcie budowlanym.

Krok 7

Montaż wodomierza:

Po wykonaniu odbioru technicznego (częściowego) przyłącza OPK Sp. z o.o. dokonuje montażu
i plombowania wodomierza w terminie ustalonym z inwestorem, najczęściej w dniu odbioru.

W przypadku wykonania przyłącza wodociągowego do tymczasowej studni wodomierzowej (np. na czas budowy) inwestor winien o ile tak przewiduje projekt, z chwilą zakończenia inwestycji przedłużyć przyłącze wodociągowe (przenieść zestaw wodomierzowy ze studni do budynku) składając do
OPK Sp. Sp. z o. o. zgłoszenie przeniesienia wodomierza.

Krok 8:

Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków:

Inwestor jest zobowiązany po odbiorze technicznym (częściowym) złożyć wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Wniosek o zawarcie umowy należy złożyć
w Sekretariacie OPK Sp. o.o lub przekazać pracownikowi OPK Sp. o.o. dokonującego odbioru technicznego. W terminie do 7 dni od dnia złożenia przez Inwestora wniosku o zawarcie umowy, OPK Sp. z o. o.  sporządza i przekłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

Załączniki:

 • Wniosek o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

 

Krok 9:

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego:

Inwestor zobowiązany jest w terminie maks. 3 mies. od daty podpisania umowy przedstawić wyniki inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonane przez uprawnionego geodetę. Inwentaryzację należy złożyć w Sekretariacie OPK Sp. z o.o.

Termin 3 miesięczny na dostarczenie inwentaryzacji nie dotyczy obiektu w trakcie realizacji, do którego wykonane zostało przyłącze wodociągowe i /lub kanalizacyjne. Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna obejmująca całą inwestycję zostanie dostarczona po zakończeniu tej inwestycji.

 

Krok 10:

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy następuje na pisemny wniosek Inwestora lub wykonawcy działającego na zlecenie inwestora.

Spisanie protokołu końcowego następuje po przekazaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do OPK Sp. o. o. w terminie maks. 14 dni od daty dostarczenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Załączniki:

 • Wniosek o odbiór końcowy

 

Procedura przyłączenia do sieci – pobierz