KOLEJNA UMOWA O DOFINANSOWANIE PODPISANA!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 20 listopada br Pan Ryszard Skwarek – Prezes Zarządu OPK Sp. z o.o. podpisał z Zarządem Województwa Lubelskiego, umowę na dofinasowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią socjalną” zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków przy al. 600-lecia 34 w Opolu Lubelskim.

Projekt współfinansowany jest w ramach RPO LW na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Poziom dofinansowania powyższego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Całkowita kwota zadania to 1 024 721,03 zł, z czego blisko 473 202,47 zł wynosi unijne dofinansowanie.

Zakres robót w ramach projektu obejmu m.in.;

  • Montaż kolektorów słonecznych,
  • Modernizacje instalacji wentylacyjnej i wymiana instalacji c.o. polegająca na wymianie kotła węglowego na kocioł na biomasę,
  • Wymianę pokrycia dachowego,
  • Ocieplenie stropodachu wentylowanego,
  • Ocieplenie podłogi na gruncie,
  • Remont opaski odwadniającej,
  • Wykonanie kanalizacji deszczowej,
  • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej).

Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii a w konsekwencji redukcja emisji CO2 do atmosfery ale również dzięki zastosowaniu kotła na biomasę i paneli solarnych także promowanie w społeczności lokalnej rozwiązań pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.