Informacja o podpisaniu umowy z Wykonawcą zamówienia „Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią socjalną”

 

Informujemy, że w dniu 24 kwietnia br. została podpisana umowa na realizację zamówienia pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią socjalną” zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków przy al. 600-lecia 34 w Opolu Lubelskim z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dariusz Gugała z siedzibą w miejscowości Kawęczyn 14, 24-350 Chodel. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Realizacja zadania współfinansowana jest w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO LW na lata 2014-2020.  Poziom dofinansowania powyższego projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

 

Zakres robót w ramach projektu obejmuje m.in.;

  • Montaż kolektorów słonecznych,
  • Modernizacje instalacji wentylacyjnej i wymianę instalacji c.o. polegającą na wymianie kotła węglowego na kocioł na biomasę,
  • Wymianę pokrycia dachowego,
  • Ocieplenie stropodachu wentylowanego,
  • Ocieplenie podłogi na gruncie,
  • Remont opaski odwadniającej,
  • Wykonanie kanalizacji deszczowej,
  • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej).

Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji redukcja emisji CO2 do atmosfery. Dzięki zastosowaniu kotła na biomasę i kolektorów słonecznych promowane są odnawialne źródła energii wśród lokalnej społeczności.