TARYFY ZA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Obowiązujące od 1 lipca 2017 r.

Informujemy, że zgodnie z treścią uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim Nr XXXIII/224/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Opole Lubelskie na okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. od dnia 1 lipca 2017 r. stawki taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Opole Lubelskie, nie ulegają zmianie.

Zatwierdzone przez Radę Miejską w Opolu Lubelskim taryfy to:

I. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
1) Cena brutto dla odbiorców wody przeznaczonej do spożycia lub cele socjalno-bytowe (symbol taryfy W-1) – 3.07 zł/m3,
2) Cena brutto dla odbiorców zakupujących wodę na potrzeby produkcji w której woda wchodzi w skład lub bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, pozostali wymienieni w taryfie W-1 w tym myjnie samochodowe, budownictwo, usługi transportowe i inne (symbol taryfy W-2) – 4,00 zł/m3,
3) Stawka brutto miesięcznej opłaty abonamentowej:
a) grupa I – odbiory z zainstalowanym wodomierzem o śr. 15-20 mm – 2,50 zł
b) grupa II – odbiory z zainstalowanym wodomierzem o śr. 25-40 mm – 7,00 zł
c) grupa III – odbiory z zainstalowanym wodomierzem o śr. > 40 mm – 2,50 zł
d) grupa IV – odbiory z przyłączem bez wodomierza w rozliczeniach ryczałtowych – 2,50 zł
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa, składająca się;
– z ceny wyrażonej w zł za 1m3 dostarczonej wody,
– stawki opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości dostarczonej wody, płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody, lub też całkowitego braku.

II. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:
1) Cena brutto za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków bytowych (symbol taryfy S-1) – 3.30 zł/m3,
2) Cena brutto za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków przemysłowych odprowadzanych przez Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa spożywczego, usług gastronomicznych, motoryzacyjnych i innych działalności przemysłowej (symbol taryfy S-2) – 5,83 zł/m3,
3) Cena brutto za ścieki przemysłowe odprowadzane przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw (symbol taryfy S-3) – 7,39 zł/m3,
4) Stawka opłaty abonamentowej za odczyt, kontrolę oraz rozliczenie urządzenia pomiarowego ścieków – 10,80 zł/odczyt.

Przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki obowiązuje taryfa:
– jednoczłonowa w przypadku rozliczenia ilości ścieków jako równą ilości pobranej wody,
– dwuczłonowa w przypadku rozliczania na podstawie urządzenia pomiarowego składającego się:
a) z ceny wyrażonej w złotych za dostarczanie 1m3 ścieków,
b) stawki opłaty abonamentowej za odczyt, kontrolę raz rozliczenie urządzenia pomiarowego ścieków.

III. Wysokość cen i stawek opłat innych:
1. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, wynikające z kosztów prowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez Odbiorcę usług – 140,00 zł.