WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY OPOLE LUBELSKIE NA LATA 2018-2020

Dnia 29 września 2017 r. Rada Miejska w Opolu Lubelskim podjęła uchwałę nr XXXIX/258/2017 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie Gminy Opole Lubelskie na lata 2018-2020” będących w posiadaniu Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu Lubelskim.

Wieloletni plan obejmuje m.in. zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, modernizacji oczyszczalni ścieków, budowy i rozbudowy ujęć wody, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach i sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Zaplanowane nakłady finansowe na realizację zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych w latach 2018-2020 wynoszą 8 157 000, 00 zł.

W/w uchwała jest dostępna do pobrania w formacie PDF:

1) Uchwala XXXIX/258/2017 – w sprawie przyjęcia planu.pdf

2) Załącznik do uchwały – Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji.pdf